Bạn đang cố gắng truy cập vào một url không hợp lệ. Vui lòng liên hệ với người quản trị hệ thống.

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng