Học

Công nghệ & Đổi mới sáng tạo

Tại College Prep, chúng tôi quan tâm đến công nghệ để hỗ trợ việc giảng dạy và học tập sáng tạo trong và ngoài lớp học.
Giảng dạy trong việc sử dụng hiệu quả, đạo đức và thích hợp của công nghệ thông tin được tích hợp vào tất cả các góc của chương trình College Prep. 

Danh sách 3 thành viên.

 • Ảnh của Julie Wetherwax

  Cô Julie Wetherwax

  Công nghệ giáo dục & Trưởng phòng Thiết kế
  510-652-0111 x252 (510-652-0111 x252)
 • Ảnh của Ryan Shastri

  Ông Ryan Shastri

 • Ảnh của Edwin Kirimi

  Edwin Kirimi (Edwin Kirimi)

  Giám đốc điều hành công nghệ
  510-652-0111 x265

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng