Martin Luther King, Jr. Ngày phục vụ

Vào ngày 20 tháng 1, Martin Luther King, Jr. Day of Service, gần 40 thành viên của cộng đồng College Prep đã tham gia Save The Bay để làm sạch Damon Marsh Shoreline.
Trở lại

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng