Sự kiện & Hoạt động

Hội phụ huynh nhằm mục đích thúc đẩy ý thức cộng đồng mạnh mẽ trong tất cả các gia đình của trường và tạo điều kiện giao tiếp, hợp tác và tham gia của các gia đình tại trường, đồng thời hỗ trợ sứ mệnh, chương trình và hoạt động của nhà trường.

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng