Học
Công nghệ & Đổi mới sáng tạo

Tiếng STOak

Stoak: Xã hội chuyển đổi Oakland.
Chương trình này bao gồm các khóa học khám phá nhiều khía cạnh của chuyển đổi xã hội, trong năm học và thực tập mùa hè, trong các lĩnh vực như công bằng xã hội, kinh tế địa phương, vai trò của chính phủ và hoạt động môi trường.

Danh sách 1 thành viên.

  • Ảnh của David Kojan

    Ông David Kojan

    Trợ lý Trưởng/Trưởng khoa Học thuật
    510.652.0111 x217

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng