mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng