Hội đồng tư vấn 2020-21

David Anderman '87, Chủ tịch
Georgette Wong Beadnall '87 (Georgette Wong Beadnall '87)
Matthew Birnbaum năm 98
David Bohline năm '85
Ed Đen '78
Đánh dấu Cerny '80
Edmund Griffin năm '92
Tháng Tư Gruber Shalev '97
Cô Rebecca Harlow '04
Robby Hoàng '03 
Cullen Jowitt năm 89
Lauren Karp năm 90
Alan Neal '01 (Alan Neal ' 01)
Laura Mahon O'Donnell '04 Laura Mahon O'Donnell '04 Laura Mahon O'Donnell '04
Andre Pech '01
Katie Pickrell '05
Meera Ratnesar năm 97
Lica Tomizuka Sanborn '93
Jeremy Schneider '03 (Jeremy Schneider '03)
Ed Smith-Lewis '03 (Ed Smith-Lewis ' 03) 
Marc Sugiyama năm 84
George Vukasin năm 90
Russell Trẻ '87 

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng