Hội đồng tư vấn 2020-21

Edmund Griffin ’92, Chair
David Anderman ’87
Georgette Wong Beadnall '87 (Georgette Wong Beadnall '87)
Matthew Birnbaum năm 98
David Bohline năm '85
Ed Đen '78
Đánh dấu Cerny '80
Edmund Griffin năm '92
Tháng Tư Gruber Shalev '97
Cô Rebecca Harlow '04
Robby Hoàng '03 
Lauren Karp năm 90
Danusha Laméris 89
Alan Neal '01 (Alan Neal ' 01)
Laura Mahon O'Donnell '04 Laura Mahon O'Donnell '04 Laura Mahon O'Donnell '04
Andre Pech '01
Katie Pickrell '05
Meera Ratnesar năm 97
Lica Tomizuka Sanborn '93
Jeremy Schneider '03 (Jeremy Schneider '03)
Ed Smith-Lewis '03 (Ed Smith-Lewis ' 03) 
Marc Sugiyama năm 84
George Vukasin năm 90
Russell Trẻ '87 

Trường Dự bị Đại học

mens conscia recti (đàn ông conscia recti)

một tâm trí nhận thức được những gì là đúng